Wereldgezondheidsorganisatie WHO spreekt inmiddels over een pandemie, die wereldwijd een ontwrichtend effect op de samenleving heeft. Dergelijke ontwikkelingen vereisen focus om de situatie onder controle te krijgen. Vanzelfsprekend heeft de volksgezondheid daarbij de hoogste prioriteit. De Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) vraagt echter ook aandacht voor de economische gevolgen. Daarom heeft het VOA-bestuur een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders, waarin met klem wordt aangedrongen op het vormen van een publiek-privaat crisisteam, dat structuur moet aanbrengen in alle activiteiten en maatregelen die in de gemeente worden genomen om de economische schade als gevolg van het virus in te dammen. 

Ondernemend Alphen (MKB, de winkeliers, de horeca en culturele instellingen) ondervindt dagelijks de nadelige gevolgen van het virus. “Daarom vinden wij het van cruciaal belang om op de kortst mogelijke termijn gezamenlijk een projectorganisatie als crisisteam in te richten, die de problematiek integraal en collectief kan benaderen”, zegt VOA-voorzitter Eric Carree. “In die organisatie worden activiteiten dan op elkaar afgestemd en gecoördineerd en de informatievoorziening gestructureerd. Door vragen voor te zijn en antwoorden paraat te hebben, creëren we rust in de samenleving en dat is precies wat diezelfde samenleving (inwoners en ondernemers) nu nodig heeft."

De VOA stelt dat de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) een uitstekende basis voor het crisisteam vormt. Daarin zijn naast de gemeente en de VOA voorname economische partners als het Platform Recreatie en Toerisme, Stichting VOC, Stichting Centrummanagement en Belangengroep Bedrijven Boskoop én overige stakeholders als het onderwijs al vertegenwoordigd. “Wij stellen voor om dat platform nu in elk geval uit te breiden met vertegenwoordigers uit de financiële sector die relevante expertise kunnen toevoegen. Daarmee denken we de beste structuur te hebben gevonden om de maatschappelijke en economische gevolgen van het coronavirus proactief te lijf te gaan”, aldus Eric Carree.

De VOA wil zo snel mogelijk met de gemeente om de tafel; niet alleen om de teamsamenstelling, overlegstructuur en -frequentie vast te stellen, maar vooral om op de kortst mogelijke termijn een digitaal meld- en informatiepunt voor ondernemers in te richten, waar onder meer informatie beschikbaar is over landelijke compensatievoorzieningen als werktijdverkorting, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en de Borgstelling MKB-kredieten. Wat de VOA betreft komen daar ook gemeentelijke noodvoorzieningen bij, die ondernemers helpen om hun bedrijf overeind te houden. ”Haastige spoed is zelden goed, maar in dit geval is haast geboden”, vindt de VOA, bij monde van Eric Carree. “Gelukkig is de gewenste structuur al aanwezig. Laten we daarom snel de juiste stappen zetten om te voldoen aan onze gezamenlijke zorgplicht.”

De brief is mede verstuurd namens de EDBA, VOC, CVCA, Centrummanagement, Greenport Boskoop, PReT het Onderwijs en de Winkeliersverenigingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Inmiddels hebben burgemeester Liesbeth Spies, wethouder Gerard van As (Economische Zaken) en gemeentesecretaris Pieter Derk Wekx al laten weten dat zij positief tegenover het VOA-initiatief staan.